සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් තැපැල් ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම

දිනකට රුපියල් පහකට ජීවිත රක්ෂණයක්

තැපැල් කාර්යාලයෙන් හෝ තැපැල් කරුගෙන් ලබා ගන්නා සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් රීලොඩ් කාඩ්පත් යොදාගෙන ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් ඉතා පහසුවෙන් ලියාපදිංචි වීම මෙන්ම මාසික වාරික ගෙවීම සිදු කල හැක. සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් තැපැල් ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම යටතේ ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව තෝරාගැනීමට සැලසුම් දෙකක්

මාසික ගාස්තුව රුපියල් දීමනා
තනි පුද්ගල ආවරණය ජීවන සහ සහකරු ද ඇතුළුව
150 250 රු. 150,000/- (මූලික රක්ෂිතයට පමණි)* ජීවිත රක්ෂණය
දිනකට රු. 750/- රෝහල් ගතවීමේ ආවරණය සෞඛ්‍යය රක්ෂණය
300 500 රු. 300,000/- (මූලික රක්ෂිතයට පමණි)* ජීවිත රක්ෂණය
දිනකට රු. 1500/- රෝහල් ගතවීමේ ආවරණය සෞඛ්‍යය රක්ෂණය

*සහකරුද ඇතුළත් රක්ෂණ සැලසුම ලබා ගැනීමේදී දිනකට අදාල රෝහල් ආවරණය (රු.750/- බැගින් හෝ රු.1500/- බැගින්) දෙදෙනාටම හිමිවේ.

ලියාපදිංචිය සඳහා

PP (හිස්තැනක්) NIC (හිස්තැනක්) PIN (හිස්තැනක්) නම

Type කර 1312 වෙත SMS කරන්න

මාසික වාරික ගෙවීම

RE(හිස්තැනක්)NIC(හිස්තැනක්)PIN Type කර 1312 වෙත SMS කරන්න

කොන්දේසි

– වයස අවුරුදු 18-60 (ආසන්නතම උපන්දිනයට).

– රක්ෂණාවරණය ක‍්‍රියාත්මක වනුයේ ලියාපදිංචි දිනයෙන් පසුව එළඹෙන මාසයේ පළමු දිනයේ සිටය.

– පෙර පැවති සෞඛ්‍ය තත්වයන් ආශ‍්‍රීත ජීවිත හානි සඳහා මෙන්ම අනතුරු හා සම්බන්ධ නොවන ජීවිත හානි සහ රෝහල් ගත වීම් සඳහා වන්දි ගෙවනුයේ ලියාපදිංචි දින සිට දින 90 කට පසුව බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා 1312 අමතන්න

රක්ෂණ ඔප්පුව සඳහා පහත යොමුව ක්ලික් කරන්න

ක්ලික් කරන්න

WHO WE ARE

When it comes to taking creativity and innovation beyond borders, we are naturals at it. We strive to enhance the quality of life of all Sri Lankans, by providing world class solutions of Life Insurance.

Awards Customer Testimonials Milestones
  • SLIM Brand Excellence Awards 2018 'Silver Award – Service Brand of the Year.' Annual Report Awards 2018: Gold Award - Insurance Companies National Business Excellence Awards 2018: Winner - Insurance Sector Excellence in Life Insurance since 2001

ONLINE SERVICES

Life simplified for your convenience.
Pay your premium online and so much more!

Our Hospitality Partners

CONTACT US

24 x 7 Care Centre number
General Info : info@softlogiclife.lk

Level 16, One Gall Face Tower, Colombo 02, Sri Lanka.For the 4th consecutive year
×